Skip to content

652 datasets found

Filter Results
 • ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

  ປື້ມແນະນຳໃນແບບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການສະຫຼຸບຫຍໍ້ເນື້ອໃນຈາກຮ່າງຫຼັກການພື້ນຖານ ການກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດທັງໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ຊາວ...

 • ການວິເຄາະບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນຊ່ວງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 (ກໍລະກົດ 2020)

  ບົດລາຍງານການວິເຄາະນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນຈິງຂອງບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ການພົວພັນ ແລະ ມາດຕະຖານພາຍໃນສັງຄົມລາວ ກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປິດລ້ອມ, ການປິດໂຮງຮຽນ, ການຢູ່ຫ່າງໄກຂອງສັງຄ...

 • ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ ສປປ ລາວ_2020

  ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍສະຖານະພາບສິດຕໍ່ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍຜ່ານລະບົບທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ປະເພນີ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັນຂອງທັງສອງລະບົບ, ຄວາມຮັບຮູ້ສິດ ແລະ ອຳນາດຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ ຂອ...

 • ແຈ້ງການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາ - 31 ມັງກອນ 2021​

  ບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ມີຜົນກຳນົດໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 23 ທັນວາ 2020 ຈົນເຖິງ 31​ມັງກອນ 2021​

 • ບັນດາເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍໃນການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສຳລັບສະຖາບັນປາສເຕີລາວ

  ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸສະຖານທີ່ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍທີ່ກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງລວມທັງໂຮງໝໍປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ແລະ ໂຮງໝໍທະຫານ. ທັງໝົດມີ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 10 ແຫ່ງ ຊຶ່ງອີງຕາມຂໍ້...

 • ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນລະອຽດໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 16.12.2020

  ຄຳແນະນຳສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ) ສຳລັບຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 • ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ວິໃສທັດ 2030, ເປົ້າໝາຍລວມປີ 2025

  ຍຸດທະສາດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດບັນດາຈຸດປະສົງໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມ - ໃນຂົງເຂດການຮັບປະກັນສຸຂະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ - ກຳນົດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ...

 • ດຳລັດເລກທີ 606 ວ່າດ້ວຍກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ

  ດຳນລັດດັ່ງກ່າວ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ...

 • ຈຳນວນປະຊາກອນລາວໃນປີ 2019

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ພື້ນທີ່ເຂດສະຫງວນໃນລາວ

  ຂໍ້ມູນ GIS ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ນຳສະເໜີພື້ນທີ່ສະຫງວນຕ່າງໆ ລວມທັງເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດຜະລິດໄມ້ແຫ່ງຊາດໃນລາວ. ເຂດແດນຂອງເຂດສະຫງວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນລະບົບດິຈິ...

 • Geo-referencing ແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າໃນລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນຊົນເຜົ່ານີ້ (GREG) ແມ່ນແຜນທີ່ສະບັບດິຈິຕອລ໌ ຂອງປື້ມແຜນທີ່ Soviet Narodov Mira ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1964. ໃນປີ 2010 ໂຄງການ GREG (ການສ້າງ Geo-referencing ແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າ), ເຊິ່ງ...

 • ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຂອງລາວ

  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດ ຫຼື GIS ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງໂລກກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ (WDPA) ເຊິ່ງ WDPA ແມ່ນເປັນໂຄງການ...

 • ຄວາມທຸກຍາກໃນແຂວງຂອງລາວ 2015

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້...

 • ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2017 (ລາວ)

  ປື້ມສະຖິຕິນີ້ ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຂວງ ແລະ ຖັນແຖວກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງໃນທົ່ວປະເທດ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ງສະແດງຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນປ...

 • ຄວາມທຸກຍາກໃນເມືອງຂອງລາວ (2015)

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້...

 • ໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 2014

  ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 2014

 • ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ມທີ່ໃຊ້ໝວດພາສາ: ມອນ-ຂະແມ

  ບັນດາຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຈະບອກເຖິງ ສະຖານທີ່, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 4 ໝວດພາສາຂອງຊົນເຜົ່າໃນ ສ ປ ປ ລາວ ອີງຕາມສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານ, ເມ...

 • ເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ GMS (ລາວ)

  ຊຸດຂໍ້ມູນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ GMS ສະແດງຂໍ້ມູນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ (polygons), ທີ່ມີປະຊາກອນເກີນ 10,000 ຄົນ.

 • Detail about Confirmed Cases of Covid19 in Laos

  It is a archived website about the number of confirmed cases of Covid19 from the official government website in Laos.

 • Covid-19 Hotline in Laos

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້