Skip to content

ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງປີ 2030

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດກົນໄກການເຊື່ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນລະບົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໄດ້ກຳນົດ 4 ຂົງເຂດທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ, 7 ຂະແໜງການຈຸດສຸມເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ 5 ຂະແໜງການປິ່ນອ້ອມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວເຖິງປີ 2030 (ສະບັບພາສາລາວ)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Climate change
  • Environment and natural resources
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອການພັດທະນາ https://lao44.org/content/2916/%E0%BA%8D%E0%BA%B8%E0%BA%94%E0%BA%97%E0%BA%B0%E0%BA%AA%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BB%80%E0%BA%95%E0%BA%B5%E0%BA%9A%E0%BB%82%E0%BA%95%E0%BA%AA%E0%BA%B5%E0%BA%82%E0%BA%BD%E0%BA%A7%E0%BB%81%E0%BA%AB%E0%BB%88%E0%BA%87%E0%BA%8A%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BA%82%E0%BA%AD%E0%BA%87%E0%BA%AA%E0%BA%9B%E0%BA%9B%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%A7-%E0%BB%80%E0%BA%96%E0%BA%B4%E0%BA%87%E0%BA%9B%E0%BA%B5-2030

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ກອງເລຂາຮ່າງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ທະນາຄານໂລກ, ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 84
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ National_Green_Growth_Strategy_12.2018.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ SDGs,environment and climate change
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມີນາ 1, 2021, 04:33 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມີນາ 2, 2021, 21:11 (UTC)