Skip to content

ດຳລັດເລກທີ 433 ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດ ບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ກິດຈະກຳ, ນະໂຍບາຍ ທີ່ພົວພັນກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ອະທິບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກທີ 3, ໝວດທີ 5, ມາດຕາທີ 59 ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບນະໂຍບາຍສະເພາະ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການພັດທະນາຕາມຫົວຂໍ້: "ໜ່ວຍງານນ້ອຍ ແຕ່ມີສັງຄົມກ້ວາງທີ່ກ່ວາ".

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - [ພາສາອັງກິດ] ດຳລັງວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 433/ນຍ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຊື່ຫຍໍ້/ ຊື່ອື່ນ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້
  • ການລົງທຶນ
  • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
  • ການຄ້າ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 26 ຕຸລາ 2010
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 26 ຕຸລາ 2010
ເອກະສານອ້າງອີງ Lao National Committee for Special Economic Zone
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຄະນະກຳມະການເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຫ່ງຊາດ

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Decree_LaoSEZ_LNC.26.10.2020.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ Lao SEZ
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 31, 2021, 19:53 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 2, 2021, 05:45 (UTC)