Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2017)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 15 ພາກ ແລະ ປະກອບມີ 136 ມາດຕາຊຶ່ງກຳນົດບັນດາ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ແລະ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແລະ ປົກປ້ອງການຄ້າ ແລະ ທຸກໆປະເພດທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - (ພາສາລາວ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2017

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 291
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້
  • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນ
  • ການແປຮູບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
  • ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 13 ທັນວາ 2017
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 13 ທັນວາ 2017
ເອກະສານອ້າງອີງ This Decree enters into force on the date of signature and 15 days after its publication in the Official Gazette.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2019/07/Law-on-Mineral-2017_Lao.pdf
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Amended_Mineral_Law__13.12.2017.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ mineral law
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 1, 2021, 08:06 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 3, 2021, 02:09 (UTC)