Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ອ່າງຮັບນ້ຳ ແລະ ວຽກງານອ່າງເກັບນ້ຳ, ສຳຫຼວດ, ຂື້ນບັນຊີ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ, ປະເມີນ ແລະ ກຳນົດເຂດສະຫງວນນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກຳນົດປະລິມານການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນ້ຳ.​

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 20/ລບ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
  • ການຊົນລະປະທານ ແລະ ການຈັດການນ້ຳ
  • SDG6 Clean water and sanitation
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 20 ມັງກອນ 2021
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 4 ມີນາ 2021
ເອກະສານອ້າງອີງ The Lao Official Gazette (https://www.laoofficialgazette.gov.la/)
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://www.laoofficialgazette.gov.la/kcfinder/upload/files/20%E0%BA%A5%E0%BA%9A2021.pdf
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ກົມໂຄ​ສະ​ນາ​ເຜີຍແຜ່​ກົດ​ໝາຍ ພະ​ແນກ​ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ເວັບໄຊ ຖະ​ໜົນ ລ້າ​ນ​ຊ້າງ ຕູ້ ປ​.ນ. 08 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທລະສັບ ແລະ ແຟ໊ກ: 021 841 120 ອີເມລ: webmaster@laoofficialgazette.gov.la

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Decree_water_recevoir_20Jan2021.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ Reservoir,Reservoir Management,water management
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 19, 2021, 04:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມີນາ 1, 2021, 02:25 (UTC)