Skip to content

ບັນດາກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄໂລນາ(ໂຄວິດ-19) ຢູ່ ສປປ ລາວ

        
ກຳລັງໂຫຼດ...

Additional Info

Field Value
ຊື່ທາງພູມສາດ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 18, 2020, 00:34 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 2, 2021, 06:20 (UTC)