Skip to content

ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຈາການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ2018-2019

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ການສ າຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ (LECS) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ 5 ປີເລີີ່ມແຕ່ປີ 1992/1993. ບົດສັງລວມຫຍໍໍ້ຜົນໄດ້ຮັບຕົົ້ນຕໍ ສະບັບນີົ້ ໄດ້ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ສະຖິຕິຄວາມທຸກຍາກ ຫຼ້າສຸດ ຈາກການສ າຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ຄັົ້ງທີ6 ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ແບບໃໝ່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - [English] Poverty in Lao PDR Key findings from the Lao Expenditure and Consumption Survey 2018-2019

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
  • SDG1 No poverty
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ຢູ່: ບ້ານດົງນາໂຊກ,ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: +856-21 214740, ແຟັກ: +856-21 242022 ທີ່ຢູ່ອີເມລ: lstats@lsb.gov.la ເວັບໄຊ: www.lsb.gov.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Laos
ຜູ້ຈັດພິມ Lao Statistics Bureau
ປີຈັດພິມ 2020
ຈຳນວນໜ້າ 13
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Poverty_In_Laos__01.01.2020.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ poverty rate
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 5, 2020, 20:57 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມັງກອນ 30, 2021, 07:12 (UTC)