ພົບ 2.640 ຊຸດຂໍ້ມູນ

ປະເທດ: la

Filter Results
 • CCI Land cover - 300 m annual global land cover time series from 1992 to 2015

  In the framework of the Climate Change Initiative (CCI) of the European Space Agency, the CCI Land Cover partnership is pleased to announce the official release of the CCI 300 m...

 • ບັນດາເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍໃນການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສຳລັບສະຖາບັນປາສເຕີລາວ

  ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸສະຖານທີ່ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍໂຮງໝໍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍທີ່ກ່ຽວກັບພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງລວມທັງໂຮງໝໍປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ແລະ ໂຮງໝໍທະຫານ. ທັງໝົດມີ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ 10 ແຫ່ງ ຊຶ່ງອີງຕາມຂໍ້...

 • ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນລະອຽດໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ, ລົງວັນທີ 16.12.2020

  ຄຳແນະນຳສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍອະນຸຍາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ) ສຳລັບຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 • Regional Land Cover

  The dataset contains a raster version of the GlobCover land cover map produced for the year 2009, clipped to the Greater Mekong Region. The land cover image is derived from the...

 • Hansen Forest Cover Loss 2001-2016: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  This dataset is divided into 10x10 degree tiles, consisting of seven files per tile. All files contain unsigned 8-bit values and have a spatial resolution of 1 arc-second per...

 • ການເພີ່ມຂຶ້້ນຂອງຕົ້້ນໄມ້ປົກຄຸມປີ 2000- 2012: ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ

  ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນໄລຍະປີ 2000-2012 ໝາຍເຖິງການສູນເສຍ ຫຼື ການປ່ຽນແປງປ່າທີ່ບໍ່ແມ່ນປ່າ ເພື່ອການປ່ຽນແປງທັງຫມົດພາຍໃນໄລຍະການສຶກສາ ໃນການເຂົ້າລະຫັດ 1 (ເພີ່ມ) ຫຼື 0 (ບໍ່ມີການເພີ່ມຂຶ້...

 • ການປົກຄຸມຂອງຕົ້້ນໄມ້ Hansen 2000: ໄທ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບການປົກຄຸມຂອງຕົ້້ນໄມ້ຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ມີອະນຸພາກລະອຽດ 30 x 30 ແມັດ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ "ການປົກກຸມຂອງຕົ້້ນໄມ້" ໝາຍເຖິງພືດທີ...

 • Aqua Monitor Surface Land Gain (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is an open tool that detects land and water conversions globally, during the last 30 years at 30m resolution. Results of the Aqua Monitor only show...

 • Global Surface Water Mask

  The 250m water mask product utilizes the SWBD (SRTM Water Body Data) and complement it with information from 250m MODIS data to create a complete representation of global...

 • Forest Change in the Greater Mekong Subregion (GMS) An Overview of Negative and Positive Drivers

  Forests in the Greater Mekong Subregion (GMS) have been undergoing change in the last 25 years due to various factors. Positive and negative changes occur at the same time....

 • ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ວິໃສທັດ 2030, ເປົ້າໝາຍລວມປີ 2025

  ຍຸດທະສາດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດບັນດາຈຸດປະສົງໃນການປົກປ້ອງສັງຄົມ - ໃນຂົງເຂດການຮັບປະກັນສຸຂະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ - ກຳນົດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ...

 • Electrification (CLMTV)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ດຳລັດເລກທີ 606 ວ່າດ້ວຍກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ

  ດຳນລັດດັ່ງກ່າວ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ...

 • ແຜ່ນພັບ: 9 ຂໍ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19

  9 ຂໍ້ໃນການໃຊ້ຊີວິດອອນລາຍຢ່າງປອດໄພໃນຍຸກໂຄວິດ-19

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos (Date: 03 December 2020 )

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ບົດສະຫຼຸບໂຄງການໂດຍຫຍໍ້: “ການປະເມີນ ກອບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທີ່ດິນ, ຊ່ອງວ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການລົງທຶນທາງດ້ານກະສິກຳ ໃນ ສປປ ລາວ (ໂຄງການ E-RAI)

  ບົດສະຫຼຸບໂຄງການໂດຍຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮວບຮວມຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຫຼັກ ຂອງໂຄງການ E-RAI ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ສີ່ ຫົວຂໍ້ ຄື: 1. ການວິເຄາະກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການໃນ ສປປ ລາວ; 2....

 • Environment and agricultural investment in Lao PDR: An assessment of impacts, gaps and needs of agricultural investors, local authorities and communities affected by investments

  This report describes the current situation of environmental impacts arising from agricultural investments in northern Lao PDR, and identifies key gaps and needs of stakeholders...

 • ການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ: ພາບລວມ & ສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການກຳນົດນະໂຍບາຍ

  A policy brief highlighting recommendations to achieve responsible agricultural investment in Lao PDR.

 • ການສຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານການສົ່ງກັບ ແລະ ຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນຄົນລາວ ທີ່ຖືກສົ່ົງກັບຈາກປະເທດໄທ ໄລຍະປີ 2015-2017

  ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊາອານະຈັກໄທໄດ້ເອົາວຽກງານກັບຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເປັນວຽກບ ລິມະສິດ ເຊິີ່ງເປັນວຽກງານໜຶີ່ງທີ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ກາ...

 • Forest Fires in Lower Mekong Countries (April 2020)

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

You can also access this registry using the API (see API Docs).