Skip to content

2.723 datasets found

ປະເທດ: la

Filter Results
 • Women and Rivers Storytelling Platform Co-Design and Profiles Report

  The Women and Rivers Storytelling Platform emerged as an idea during the Women and Rivers Congress - Asia in 2020, that women need a place to connect with each other to share...

 • Strategic Environmental Assessments for power sector planning in the Greater Mekong Subregion

  This document outlines the key characteristics of strategic environmental assessments (SEAs), discusses global trends in energy technologies and markets, and identifies priority...

 • ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ: ການຟື້ນຟູສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ

  ຂະນະ​ທີ່​ເສດຖະກິດ​ລາວ​ເລີ່ມ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຈາກ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ​ທີ...

 • ບົດວິເຄາະລະດັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ - USAID/LAOS

  ການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນຂະບວນການນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອກໍານົດ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດ, ໂອກາດ, ຮູບແບບການຕັດສິນ...

 • Global Report on Trafficking in Persons 2016

  The thematic focus of the 2016 edition of the Global Report investigates how migrants and refugees can be vulnerable to trafficking in persons en route or at destination. This...

 • Trafficking in Persons Report: July 2022

  This is a report on human trafficking as of July 2022 by the US Department of State. This year’s country narratives prioritize integrating an equity-based approach, including by...

 • ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ 2019

  ນີ້ແມ່ນບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ 2019 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ

 • Corruption Perception Index in the Lower Mekong

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • IUCN Red List for the Lower Mekong

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ທິດຊີ້ນຳໃນກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

  ອີງຕາມການທາບທາມຄວາມຄິດເຫັນຈາກທົ່ວສັງຄົມ ແລະອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະການສະເຫນີຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການ ເຂົ້າ-ອອກ...

 • ການສ້າງຊຸມຊົນສະອາດ ແລະ ສີຂຽວ - ການບໍລິຫານຂີ້ເຫຍື່ອພາລາສຕິກຢູ່ ສປປ ລາວ

  ບົດວິເຄາະດ້ານວິຊາການສະບັບນີ້ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນການຄົ້ນພົບຂອງວຽກງານການວິເຄາະທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວປີ 2030...

 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງລາວ & ເຂດເສດຖະກິດຂ້າມແດນ

  ຊຸດຂໍ້ມູນ geospatial ທີ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ SEZ ແລະ CBEZ ຂອງລາວ.

 • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງປີ 2020​

  ຊຸດຂໍ້ມູນປະກອບມີການດຳເນີນງານ, ແຜນການ, ເລື່ອນເວລາ, ທ່າແຮງ ແລະ ໂຄງການກຳລັງກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ. ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນລວບລວມຈາກສູນສັງເກດການເຂື່ອນໃຫຍ່ແມ່ນໍ້າຂອງ, ກຸ...

 • ບັນດາປີຮຽນ ແລະ ການດັດປັບປີຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ - ປະເທດ LMTV

  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດ 'ບັນດາປີຮຽນ' ແລະ 'ການດັດປັບປີຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ' ຢູ່ປະເທດລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ

 • ສາຍດ່ວນໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ

  ແມ່ນການຮວບຮວມບັນດາເບີໂທສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດ້ານໂຄວິດ-19

 • ເຂດສະຫງວນ ແລະ ມໍລະດົກຂອງຢູ່ບັດດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

  ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ອະທິບາຍເຖິງເຂດສະຫງວນ ແລະ ສະຖານທີ່ມໍລະດົກທົ່ວປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ຖານຂໍ້ມູນໂລກກ່ຽວກັບປ່າສະຫງວນ (WDPA) ແມ່ນຊຸດຂໍ້ມູນທາງກວ້າງຂອງພື້ນທົ່ວໂລກທີ່ຄົບຖ້ວນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເຂດປ່າ...

 • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ 2020

  ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳສະເໜີສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງໝໍຢູ່ພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເຊັ່ນ: ປະເທດກຳປູເຈຍ, ໄທ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ.

 • ຂໍ້ຕົກລົງທາງເອເລັກໂຕນິກໃນຂອບອາຊຽນ

  ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງສັນຍາສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດດັ່ງລຸ່ມນີ້: (a) “ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ” (ICT) ຈະໝາຍເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລະບົບຮາດແວ ແລະ ຊອບແວ, ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເກັບກຳ, ...

 • ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ ແລະ​ ການ​ຫ້າມ​ນໍາ​ເຂົ້າ - ສົ່ງ​ອອກ

  ສິນຄ້າ​ທີ່​ຖືກ​ຫ້າມ​ນຳ​ເຂົ້າ-ສົ່ງ​ອອກ ​ແມ່ນ​ສິນຄ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ​ແລະ ສົ່ງ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ສັນຕິພາບ ​ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງປະຊາຊົນ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ຄວາ...

 • ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຂອງ​ເວທີ​ປາ​ໄສ​ການ​ເມືອງ​ຂັ້ນ​ສູງ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງໂດຍຈັດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່

  ມະຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ກະກຽມ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ແລະ​ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.

You can also access this registry using the API (see API Docs).