Skip to content

652 datasets found

Filter Results
 • ເຂດການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015

  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015, ສ້າງໂດຍ WFP

 • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ: ການອຳນວຍສິ່ງບໍລິການ ດ້ານດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ຊາວນາ

  ປື້ມນ້ອຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີ ວິທີການນຳໃຊ້ຫຼັກການຕ່າງໆຂອງໂຄງການ “ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດກະສິກຳ (SAMIS) ເພື່ອການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽ...

 • ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພິ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານໂຄວິດ-19

  ແຈ້ງການໄດ້ ກຳນົດ 18 ມາດຕະການ ສຳລັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ Covid-19 ທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 22 ເດືອນເມສາ ແລະ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນຮອດທ່ຽງຄືນ, ວັນທີ 5 ພຶດ...

 • ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ: ການດຳລົງຊີວິດໃນຊ່ວງໄລຍະ COVID-19

  ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ແລ້ວ ສອງຄັ້ງ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອ...

 • ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຈີນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງລາວ

  ບົດຄົ້ນຄ້ວາຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸທີ່ມາຂອງວິກິດການໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສຸມໃສ່ບົດບາດຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊຶ່ງມາໃນຮູບແບບການສະໜອງສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນແບບໃໝ່ຂອງຈີນ ທັງໄດ້ຊີ້ແຈງທາງເລືອກພ້ອມທັງ...

 • ປື້ມສະຖິຕິກ່ຽວກັບກະສິກຳຂອງລາວ ປີ 2013-2019

  ຊຸດຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະສິກຳຢູ່ໃນລາວ ຊຶ່ງອີງຕາມປື້ມສະຖິຕິຂອງລາວນັບແຕ່ປີ 2013-2019. ຊຶ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນມີຂໍ້ມູນ ພື້ນທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ຕ່າງຂອງບັນດາແ...

 • ຂໍ້ມູນຢືນຢັນກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

  It is a collection of archived news websites about the number of confirmed cases of Covid19 in Laos.

 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງ ສປປ ລາວ

  ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາລາຍຊື່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 12 ແຫ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງລວມທັງຊື່, ວັນທີ, ສະຖານທີ່, ການລົງທຶນເປັນຈຳນວນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂະໜາດເນື້ອທີ່ຕ່າງໆ.​

 • ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

  ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າປະເທດລາວ ແມ່ນຈະຕ້ອງຊື້ປະກັນໄພໂຄວິດ-19 ພ້ອມສວມອຸປະກອນຕິດຕາມສຸຂະພາບ.

 • ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງປີ 2030

  ເນື້ອໃນຍຸດທະສາດສະບັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ກຳນົດກົນໄກການເຊື່ອມສານການເຕີບໂຕສີຂຽວເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນລະບົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ; ໄດ້ກຳນົດ 4 ຂົງ...

 • ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ຳ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳ

  ດຳລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ອ່າງຮັບນ້ຳ ແລະ ວຽກງານອ່າງເກັບນ້ຳ, ສຳຫຼວດ, ຂື້ນບັນຊີ ແລະ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ້ຳ, ປະເມີນ ແລ...

 • ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ປີ 2017)

  ດຳລັດສະບັບນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 15 ພາກ ແລະ ປະກອບມີ 136 ມາດຕາຊຶ່ງກຳນົດບັນດາ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ແລະ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ແລະ ປົກປ້ອງການຄ້າ ແລະ ທຸກໆປະເພດທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາ...

 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແຂວງຫຼວງພະບາງ

  ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

 • ບັນດາກໍລະນີຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄໂລນາ(ໂຄວິດ-19) ຢູ່ ສປປ ລາວ

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້

 • ດຳລັດເລກທີ 433 ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ

  ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດ ບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ກິດຈະກຳ, ນະໂຍບາຍ ທີ່ພົວພັນກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ, ອະທິບາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມກາ...

 • ບັນດາລາຍຊື່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

  ບັນດາລາຍຊື່ 11 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ

 • ດຳລັດເລກທີ 21 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

  ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເອກະພາບ ເ...

 • ຄຳສັ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2015)

  ຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານໃນຂົງເຂດຕົນເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຜະລິດແລະການບໍລິການ, ຂົງເຂດສັງຄົມແລະວັດທະນະ ທຳ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ...

 • ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຈາການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ2018-2019

  ການສ າຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ (LECS) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ 5 ປີເລີີ່ມແຕ່ປີ 1992/1993. ບົດສັງລວມຫຍໍໍ້ຜົນໄດ້ຮັບຕົົ້ນຕໍ ສະບັບນີົ້ ໄດ້ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ສະຖິຕິຄວາມທຸ...