Skip to content

ຄຳສັ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2015)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຈຸດປະສົງຂອງບົດແນະນຳສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານສະຫຼຸບສັງລວມວຽກງານໃນຂົງເຂດຕົນເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການຜະລິດແລະການບໍລິການ, ຂົງເຂດສັງຄົມແລະວັດທະນະ ທຳ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການປົກຄອງ, ການປົກປ້ອງແລະຄວາມປອດໄພ, SDGs, ແລະການລົງທືນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - [ພາສາລາວ] ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (2021-2015)

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 1610
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
 • ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ພາສາ
 • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ
ຫົວຂໍ້
 • Agricultural policy and administration
 • Economic policy and administration
 • Education policy and administration
 • Environment and natural resources
 • Investment policy and regulations
 • Social development
 • Sustainable Development Goals
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 26 ກໍລະກົດ 2019
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 26 ກໍລະກົດ 2019
ເອກະສານອ້າງອີງ 1610/MPI, 26 July 2019, 13 pages
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2020/01/Instruction-of-9th-NESDP-2021-2025-.pdf
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Guidelines on the Development of the 9th NSEDP(2021-2015).1610/MPI, 26.07.2019.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ laos national development policy
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 1, 2021, 09:01 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 1, 2021, 14:42 (UTC)