Skip to content

ດຳລັດເລກທີ 21 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດຳເນີນຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເອກະພາບ ເພື່ອຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - (ພາສາລາວ) ດຳລັດເລກທີ 21/ລບ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 21
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
  • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາສາ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້
  • ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  • ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 31 ມັງກອນ 2019
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 31 ມັງກອນ 2019
ເອກະສານອ້າງອີງ This Decree enters into force on the date of signature and 15 days after its publication in the Official Gazette.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2019/10/Decree-021-on-EIA-2019_Lao.pdf
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Decree_Environmental_Impact Assessment _31.01.2019.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ EIA
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 1, 2021, 07:27 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 1, 2021, 14:47 (UTC)