Skip to content

ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຈີນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຄົ້ນຄ້ວາຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸທີ່ມາຂອງວິກິດການໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສຸມໃສ່ບົດບາດຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊຶ່ງມາໃນຮູບແບບການສະໜອງສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນແບບໃໝ່ຂອງຈີນ ທັງໄດ້ຊີ້ແຈງທາງເລືອກພ້ອມທັງ ຄຳແນະນຳ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແກ່ປະເທດລາວ ກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບຂະແໜງພະລັງງານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຈີນ ແລະ ໜີ້ສິນຂອງປະເທດລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Chinese aid
  • Hydropower dams
  • Irrigation and water management
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດ ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ງານ ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ January 2021
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Lao FAB documentary repository http://laofab.org/document/view/4641

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) ເຄດ ບານເນ, ກັນຍາ ສຸກສາຄຸນ
ຜູ້ຈັດພິມ ໂຮງຮຽນນະໂຍບາຍສາທາລະນະຄາຝອດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປະເທດອົດສະຕາລີ
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 20
ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Credit crunch_Chinese_infrastructure_lending_and_Lao_sovereign debt_11.03.2021.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ hydropower,COVID-19
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມີນາ 11, 2021, 03:54 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມີນາ 30, 2021, 02:44 (UTC)