Skip to content

652 datasets found

Filter Results
 • Maternal Mortality Rate (2020)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Adolescent Fertility Rate

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • SDG 5.2 and 5.4

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Laos kicks off new school year amid effective COVID-19 control

  Article from Xinhua Net announcing Laos school reopenings

 • ຈົດໝາຍເຫດທາງວິຊາການຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຊົນເຜົ່ານ້ອຍ

  ນີ້ແມ່ນບົດລາຍງານທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງຊົນເຜົ່ານ້ອຍໃນລາວ, ເຊິ່ງແນໃສ່ກຸ່ມລາວສູງ ແລະ ລາວເທິງ.

 • Why farmers in Laos are shifting from cabbage to cassava production

  When the COVID-19 pandemic hit globally, farmers in Laos are among the most affected. Many farmers could not sell their cabbages due to lack of buyers. The prices for cabbages...

 • Impact of Climate Change and COVID-19 on Farmers in Laos

  Siphaeng is a rice farmer from Duer village, Phaoudom district, Bokeo province, Laos. The farmers in this region are currently facing threats due to climate change. Siphaeng...

 • Lao PDR in the time of COVID-19

  Lao PDR Economic Monitor main findings

 • On reinforcement measures on containment, prevention and full response to the COVID-19 pandemic

  The situation of COVID-19 pandemic continues to be on the rise with nearly all countries in the world affected. The number of infected people and death toll of the virus also...

 • Prime Ministerial Decree on Ethnic Groups

  The decree states that ethnic groups must be governed using principles that ensure unity and equality. In addition, all ethnic groups should be permitted to practise their...

 • SITUATION UPDATE No. 9 Effect of TS 11 (Son-Tinh) and Situation of Xe-Pien and Xenamnoy Dam, Lao PDR

  Due to monsoon season and heavy rainfall brought by TS 11 (Son-Tinh), 762 villages in 55 districts of 13 provinces have reported flooding as of 1 Aug 2018. This is a situation...

 • ພາບລວມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອງຂອງລາວ 2012

  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອະດີດໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (WREA) ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນວິທະຍາສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ດີ ເຊິ່ງເປ...

 • ບົດລາຍງານປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະເໜີພາບລວມຂອງສະຖານະການ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາພື້ນຖານຕ່າງໆ. ປະເທດລາວມີຄວາມຕ້ອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນສູງສົ່ງໃນການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະ...

 • ຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງໃນລາວ

  ເອກະສານນີ້ ພະຍາຍາມອະທິບາຍການປ່ຽນແປງໃນຄວາມສຳພັນກ່ຽວກັບຊັບສົມບັດຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຢູ່ບ້ານນາມົນເໜືອ, ລາວ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຮ່ວມໃຊ້ທີ່ດິນ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຂອງຍຸດທະສາດການແຈກຢາຍ ແລະ...

 • ການເງິນໃນຊົນນະບົດຂອງລາວ: ປະສົບການຂອງ GIZ ໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະເໜີຄວາມສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງ GIZ ໃນການພົວພັນດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຂອງລາວ.

 • ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສີ່ເທົ່າໃນປີ 2020

  ບົດຂ່າວນີ້ ລາຍງານກ່ຽວກັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງລາວ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

 • ການເຈາະອຸໂມງເດີນໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນໄປຕາມເປົ້າ

  ບົດຂ່າວນີ້ ແມ່ນສະເໜີກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຍອດການລົງທຶນລວມ 40 ຕື້ຢວນ (ຫຼືປະມານ US$6 ຕື້ໂດລາ), 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກລັດຖະບານຈີນ, ສ່ວ...

 • ແຜນແມ່ບົດໃນການພັດທະນາການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງປີ 2020

  ແຜນແມ່ບົດໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນປະເທດມີການປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ເຖິງປີ 2020 ນີ້ ປະກອບດ້ວຍສາມພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງເກັນແລະກັນ ຄື: ພາກທີ 1: ການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງລັດຖະທະມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລ...

 • ການບັນລຸເປົ້າໝາຍພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ເປັນ “ພາລະກິດທີ່ທ້າທາຍ”: ລັດຖະມົນຕີກ່າວ

  ຫົວຂໍ້ຂ່າວນີ້ ແມ່ນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃນລາວ ແລະ ການປະຕິບັດການຂອງລັດຖະບານໃນການປູກຕົ້ນໄມ້.

 • ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ຢູແຂວງສະຫວັນນເຂດ ຂອງລາວ. ມັນຄອບຄຸມຊຸດອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ບໍ່ນ້ຳຂະໜາດນ້ອຍ ພາຍໃຕ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຂົ...