Skip to content

663 datasets found

Filter Results
 • ດຳລັດເລກທີ 389 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

  ດຳລັດສະບັບນີ້ແບ່ງເປັນ 12 ພາກ ປະກອບດ້ວຍ 82 ມາດຕາ. ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ວຽກ...

 • ທະນາຄານແຈ້ງຢຸດການເຄື່ອນໄຫວທຸກກິດຈະກຳຂອງ ບໍລິສັດພູສີ ກຣຸບຈຳກັດ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື່-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ

  1. ແຈ້ງການເລກທີ 960 ອອກໂດຍກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ (ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ) ເຖິງ ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) ເພື່ອໂຈະໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດແວວນັນ...

 • ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຮັດທົດລອງທຸລະກຳຊັບສິນດິຈິຕອນ

  ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກໂດຍກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຊຶ່ງເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ການເຮັດທຸລະກຳກ່ຽວກັບຊັບສິນດິຈິຕອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີບຣອກແຊນໃນ ສປປ ລາວ.

 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ແລະ ການຮັບຊຳລະດ້ວຍເງິນຄຣິບໂຕ

  ແຈ້ງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດລາວ ເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ຊາວຄ້າຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດທົ່ວປະເທດລາວ ໃຫ້ມີສະຕິໃນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການຊຳລະ-ຮັບຊຳລະດ້ວຍເງິນຄຣິບໂຕ.

 • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການທົດລອງຂຸດບິດຄອຍ; ການຂໍເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າກັບບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ເງື່ອນໄຂດ້ານລາຄາໄຟຟ້າສູງສຸດ ເພື່ອນຳເຂົ້າໃນຂະແໜງກິດຈະການ ຫຼື ການຂຸດບໍດິຈິຕອນ

  ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ແຈ້ງກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ 6 ບໍລິສັດໃນການຂຸດ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຊື້-ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງທ່ານນາຍົກໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2021. 6 ບໍລ...

 • ແຈ້ງການເລື່ອງຫ້າມສະຖາບັນການເງິນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕ

  ແຈ້ງການຂອງທະນາແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການ ຫ້າມສະຖາບັນການເງິນທົ່ວປະເທດ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນຄຣິບໂຕ ລວມທັງການຖືຄອງ, ດຳເນີນທຸລະກຳ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນການເຮັດທຸລະກຳທາ...

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) ປີ 2017

  ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳ​ນົດ​ລະ​ບຽບ​ການ, ລະ​ບຽບ​ການ, ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ​ ການ​ກວດ​ກາ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ​ພັດ​ທ...

 • ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ: ການຟື້ນຟູສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ

  ຂະນະ​ທີ່​ເສດຖະກິດ​ລາວ​ເລີ່ມ​ຟື້ນ​ຕົວ​ຈາກ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ຂອງ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ມະຫາ​ພາກ​ທີ...

 • ບົດວິເຄາະລະດັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ - USAID/LAOS

  ການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນຂະບວນການນຳໃຊ້ລະບົບເພື່ອກໍານົດ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສິດ, ໂອກາດ, ຮູບແບບການຕັດສິນ...

 • ທິດຊີ້ນຳໃນກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການເຂົ້າອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

  ອີງຕາມການທາບທາມຄວາມຄິດເຫັນຈາກທົ່ວສັງຄົມ ແລະອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະການສະເຫນີຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດມາດຕະການ ເຂົ້າ-ອອກ...

 • ການສ້າງຊຸມຊົນສະອາດ ແລະ ສີຂຽວ - ການບໍລິຫານຂີ້ເຫຍື່ອພາລາສຕິກຢູ່ ສປປ ລາວ

  ບົດວິເຄາະດ້ານວິຊາການສະບັບນີ້ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນການຄົ້ນພົບຂອງວຽກງານການວິເຄາະທີ່ກວ້າງຂວາງນີ້ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປ່ຽນແປງ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວປີ 2030...

 • ສາຍດ່ວນໂຄວິດ-19 ຢູ່ລາວ

  ແມ່ນການຮວບຮວມບັນດາເບີໂທສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດ້ານໂຄວິດ-19

 • ແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (ປີ 2021- 2025)

  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ເນື້ອໃນມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 11 ຂອງ​ພັກ, ພ້ອມ​ທັງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ມະຕິ​ຂອງ​ພັກ ຍຸດທະສ...

 • ບົດປະເມີນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລາວສະບັບປັບປຸງ: ຄອບຄອງສິດຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ດ້ານປະເພນີ

  ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະບັບ​ນີ້​ໄດ້ກຳນົດລາຍ​ລະ​ອຽດ​​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງກັນ ​ລະຫວ່າງ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທີ່​ດິນ​ ແລະ​ ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃໝ່ ​ແລະ​ ກົດໝາຍ​ສະບັບ​ກ່ອນ, ກົດໝາຍ​ວ...

 • ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຕັດໄມ້, ການຂົນສົ່ງໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄມ້

  ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄມ້, ການຕັດໄມ້, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ວາງອອກໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ກໍ...

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (2019)

  ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ, ປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນປ່...

 • ຄູ່ມືແນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ ສປປ ລາວ

  ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮວບຮວມບັນດາຫຼັກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍການລົງທືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ; ຫຼັກການລົງທຶນຈາກອາຊຽນ ແລະ ລະດັບສາກົນ; ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນການລົງທືນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ...

 • ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ: ຕອບສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງວຽກງານກະສິກຳ

  ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້້ ໄດ້ສັງລວມບັນດາຮູບແບບຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນລາວ, ເຊິ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວການຜະລິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອເປັນສີນຄ້າສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ແຂວງຕໍ່ແຂວ...

 • ຊະນິດຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 2016

  ຊະນິດຂອງປ່າໄມ້ໃນສປປ ລາວ, ຂໍ້ມູນປີ 2016 ລວມທັງພື້ນທີ່ປ່າປົກປ້ອງ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະຫລິດແຫ່ງຊາດ.

 • ດຳລັດເລກທີ 207, ວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ (ປີ 2020)

  ດຳລັດສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊົນເຜົ່າ