Skip to content

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາລາຍຊື່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 12 ແຫ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງລວມທັງຊື່, ວັນທີ, ສະຖານທີ່, ການລົງທຶນເປັນຈຳນວນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂະໜາດເນື້ອທີ່ຕ່າງໆ.​

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (5)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ປະເພດຫົວຂໍ້ຊຸດຂໍ້ມູນ
 • ການລົງທຶນ
 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
 • ການຄ້າ
ພາສາ
 • ອັງກິດ
ວັນທີອ້າງອີງຂອງຊຸດຂໍ້ມູນ 31 ມັງກອນ 2021
ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 1 ມັງກອນ 2003
ວັນທີສິ້ນສຸດການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 1 ມັງກອນ 2016
ຊື່ທາງພູມສາດ
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ 100.406997680664
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ 105.896003723145
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ 15.0329999923706
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ 21.1842002868652
ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ ຂໍ້ມູນຄົບສົມບູນ
ຂັ້ນຕອນການປະມວນຂໍ້ມູນ ຂໍ້ມູນຄຸນລັກສະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ທາງດ້ານສະຖິຕິໄດ້ຖືກສະກັດຈາກ 3 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍ ຊຶ່ງລວມມີເວບໄຊທ໌ທາງການຂອງກົມສົ່ງເສີມການລົງທືນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ການສະຫຼຸບລາຍງານຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດລາວ ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເປັນຮູບແບບ spreadsheet. ຕາຕະລາງທີ່ມີຂໍ້ມູນຄວາມຍາວ-ເສັ້ນແວງໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ SHP ກັບໂປແກຼມ QGIS ແລະ ເບິ່ງເຫັນໃນ GeoServer.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫຼວງພະບາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ຄວາມຖີ່ໃນການປັບປຸງ as needed
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution Share-Alike
ລິຂະສິດ Yes
ເວີຊັ້ນ 1.0
ຄຳສັບຫຼັກ laos sez
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 31, 2021, 22:25 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມີນາ 5, 2021, 15:55 (UTC)