Skip to content

ຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຂອງ COVID-19 ຕໍ່ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ເພື່ອກຳນົດ ຕົວຂັບເຄື່ອນຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການທົບທວນຈາກວັນນະກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານໄດ້ຄົ້ນຫາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນນຳໃຊ້ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງການກະທຳ ທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະສາມາດນຳເອົາມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ຄອບຄົວ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
  • ການລະບາດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

P.O. Box 1080, KM3 Thadeua road. Sistanak district, Vientiane capital. Lao's People Democratic Republic (Lao PDR) Telephone: +856 21 487500 Facsimile: +856 21 314852 Email: Vientiane@unicef.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສູນຄົ້ນຄົ້ວເພື່ອການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ EU, Sida
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 40
ຄຳສັບຫຼັກ COVID-19,Pandemic,Children and Adolescents
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 10, 2021, 08:29 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພຶດສະພາ 10, 2021, 08:45 (UTC)