Skip to content

ເຂດການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015, ສ້າງໂດຍ WFP

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (4)

 
  • Shapefile
  • KML
  • GeoJSON

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ພາສາ
  • ອັງກິດ
ຊື່ທາງພູມສາດ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນຕົກ 100.07999420166
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດເບື້ອງຕາເວັນອອກ 107.640007019043
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດໃຕ້ 13.9099998474121
ຈຸດພິກັດຂອບເຂດທາງທິດເໜືອ 22.5100002288818
ລະບົບອ້າງອີງທີ່ຕັ້ງຈຸດພິກັດ WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84)
ຄວາມສົມບູນຂອງຂໍ້ຊຸດມູນ ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເອົາມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ. ຄວາມສົມບູນແມ່ນອີງຕາມແຫຼ່ງທີ່ມາ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ https://data.humdata.org/dataset/lao-resilience-zones-wfp; https://www.wfp.org/publications/lao-pdr-report
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ Yes
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 13, 2019, 09:00 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພຶດສະພາ 7, 2021, 20:47 (UTC)