Skip to content

ບົດປະເມີນສຶກສາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່: ສິດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບໃໝ່ ແລະ ໃໝ່ (ກົດໝາຍ ທີ່ດິນ ປີ 2003 ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ປີ 2007) ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ການຊໍ້າຊ້ອນ. ບົດລາຍງານໂດຍລວມ ຍັງນຳສະເໜີຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຕໍ່ວຽກງານພັດທະນາ,ປັບປຸງ ລະບຽບການ ໂດຍຜ່ານຂໍ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ສິດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ (ສະບັບພາສາອັງກິດ)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ທີ່ດິນລວມໝູ່
  • ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
  • ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
  • ທີ່ດິນ
  • ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນ
  • ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial -ShareAlike 4.0 International License

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution Share-Alike
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Mekong Region Land Governance Unit 11, House No. 262, Ban Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao PDR PO Box 2973, Vientiane, Lao PDR 01000 Phone: +856 21 454 807 Email: info@mrlg.org (https://www.mrlg.org/wp-content/uploads/2021/06/Customary-Tenure-Rights-over-Land-and-Forests-LQ-for-web-3.pdf)

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Tony Lamb
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ ໂຄງການບໍລິຫານທີ່ດິນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 60
ໝາຍເຫດ

Suggested citation: MRLG and LIWG (2021). Assessment of the new Land Law and Forestry Law in Lao People’s Democratic Republic: Focusing on Customary Rights. MRLG and LIWG Report. Vientiane: LIWG, MRLG.

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ Assessment _Customary_Tenure_Rights_Land and Forests. 04.2021.pdf.
ຄຳສັບຫຼັກ Customary tenures,Land Law,Forest Law
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 30, 2021, 02:49 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 30, 2021, 04:13 (UTC)