74 library_records found

ບົດຄວາມ: Hydropower dams

Filter Results
 • ພູມສັນຖານທາງສັງຄົມຂອງການຂຸດຄົ້ນແລະນ້ໍາມັນໃນສປປລາວ.

  This paper aims to analyze the spatial distribution of mining and hydro projects in Lao PDR.

 • ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ລາວໃນລາວ

  ການນໍາສະເຫນີຜົນສໍາຫຼວດຂອງຜູ້ປຶກສາກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ. ລວມທັງການວິເຄາະລະບຽບກົດຫມາຍໃນລາວ, ຜົນກະທົບຈາກການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ແລະສະພາບລວມຂອ...

 • ເຂື່ອນ, ແມ່ນ້ຳ ແລະ ສິດທິຂອງຊຸມຊົນ

  ການປ່ຽນແປ່ງຕ່າງໆທີ່ເກິດຂື້ນຍ້ອນການສ້າງເຂື່ອນນັ້ນບໍ່ເຄືຍວ່າຈະແກ້ໄຂ ໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ອື່ນເຄົາລົບນັບຖືສິດຖີຂອງທ່ານນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ທ່ານເອງຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ ໃຫ້ຮ...

 • ແຜນການພັດທະນາພະລັງງານ້ຳແບບຢືນຢົງ ໂດຍນຳໃຊ້ອ່າງເກັບນ້ຳ

  ໃນປັບຈຸບັນ ພະລັງງານນ້ຳໄດ້ເຂົ້າມາໃນອົງກອນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ

 • China Drives Water Cooperation with Mekong Countries

  China agrees to engage more closely with its Southeast Asian neighbours over controversial hydropower projects and water resources

 • Hydropower in Cambodia: Competing discursive story-lines of a contested development path

  This thesis uses discourse to analyze how different story-lines of hydropower development in the Mekong River Basin reproduce the concept of sustainable development. With actors...

 • Hydropower in Lao PDR

  A government-provided overview of the major sources of hydropower in Laos.

 • Multiple use benefits: Nam Ngum 1 Hydropower Plant, Lao PDR

  Discusses the Nam Ngum 1 Hydropower Plant. Originally proposed for its power generation benefits to Lao PDR, the Nam Ngum 1 Dam creates significant additional benefits,...

 • ຜົນກະທົບຈາກການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃຫມ່ຂອງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາງື່ມ 2 ໃນວັດທະນະທໍາຊຸມຊົນ

  ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງການທົບທວນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃຫມ່ຂອງປະຊາຊົນສໍາລັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 2, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດ 615 ແມັດ ໃນພາກກາງຂອງສປປລາວ. ຜູ້ຂຽນອະທິບາຍເຖິງການລະເມີດດ້ານສິດທິມ...

 • ບົດລາຍງາຍ: ກ່ຽວກັບເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງີ່ມ ປະເທດລາວ

  ເອກະສານນີ້ສັງລວມການລົງທືນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາກອນ, ການແນະນຳວິທີການຈັດການການສຶກສາຜົນກະທົບທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ

 • ການທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ໃນການສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນ

  ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທະສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນ (ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້) ຍັງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ.

 • ຂະບວນການວາງແຜນການນຳໃຊ້ອ່າງນຳ້ຮ່ວມກັນຂອງຂະແໜງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ

  ການວາງແຜນການພັັດທະນາອ່າງນຳ້ແມ່ນໄດ້ອອກແບບ ເພື່ອສະຫນອງທັດສະນະປະສົມໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຜນການພັດທະນາອ່າງເກັບນ້ໍາປະສົມປະສານ (IWRM) ການກະກຽມແຜນການດັ່ງກ່າວຈະນໍາເອົາໂຄງການ...

 • ເຊື່ອມໂຍງຊ່ອງຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກັບໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ

  1. ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການສືສານເພື່ືອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ດີຂື້ນລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກກ່ຽວກັບວິທີການຂະບວນການພະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າໃຫ້ມີ ການພິດຈາລະນາເຖິງສິດທິໃນການນໍ...

 • ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ

  ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (PDR) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ແຕ່ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ, ແລະ ລັດຖະບານລາວກ...

 • Mekong Delta Wetlands, Vietnam

  A presentation about Mekong Delta wetlands in Vietnam. The presenter discusses Mekong habitats and biodiversity and the economic importance of the Delta. They then discuss key...

 • Hydropower and economic development

  A training manual on hydropower and economic development.

 • Comprehensive options assessment in hydropower development

  A training manual by Brian Hollingworth on comprehensive options assessment in hydropower development, published by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)...

 • Benchmarking the Policies and Practices of International Hydropower Companies

  Exploring the environmental and social policies and project performance of the Chinese overseas hydropower industry; Comparing of the environmental and social policies of...

 • Dealing with social aspects in hydropower development

  A training manual by Dieter Heinsohn on Dealing with social aspects in hydropower development published by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in...

 • ຂໍ້ຄວາມຈາກແມ່ຂອງ- ເວລາສຳລັບເລື່ອງໃໝ່ໆກ່ຽວກັບເຂື່ອນແມ່ນຳ້ຂອງ

  ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນກະທົບໃນລາວໂດຍສະເພາະ ໂຄງການຢູ່ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບອກເລົ່າກ່ຽວກັບການສ້າງເຂື່ອນໃນແມ່ນຳ້ສາຍຫຼັກ

You can also access this registry using the API (see API Docs).