ການບຽດຍຶດຍ່ານນ້ຳໃນລ້ອງແມ່ນ້ຳຂອງ - ບົດວິເຄາະຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜູ້ພ່າຍແພ້ ໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງໄທ ໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດວິໄຈນີ້ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມມີອຳນາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງເອກະຊົນ ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນການລະດົມອຳນາດ ເພື່ອຄວບຄຸມຜົນປະໂຫຍດຈາກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີດຽວກັນກໍ່ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຊິ່ງນີ້ເປັນການສ້າງຮູບແບບການບຽດຍຶດນ່ານນ້ຳ. ບົດວິເຄາະນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງສ້າງ ແລະ ການເມືອງຂອງຂະແໜງການໄຟຟ້າໄທ, ການເກນກຳໄລຂອງຂະແໜງເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສັງຄົມສົງເຄາະພາຍໃນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກຳລັງຂັບເຄື່ອນການລົງທຶນ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງໄທ ໃນປະເທດເພື່ອບ້ານຄືລາວ. ຕົວຂັບເຂື່ອນ ແລະ ປັດໃຈສະໜັບສະໜູນເຫຼົ່ານີ້ ລວມເຂົ້າກັບການພັດທະນາພາກພື້ນ ທີ່ສຸມໃສ່ເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃນການບຽດຍຶດນ່ານນ້ຳ. ຜູ້ຊະນະໃນການບຽດຍຶດນ່ານນ້ຳ ແມ່ນບັນດາຜູ້ມີອຳນາດ ທີ່ຄວມຄຸມຜົນປະໂຫຍດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພ່າຍແພ້, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທາງລົບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Water Grabbing in the Mekong Basin – An Analysis of the Winners and Losers of Thailand’s Hydropower Development in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ໄທ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

THIS ARTICLE IS DISTRIBUTED UNDER THE TERMS OF THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE LICENSE WHICH PERMITS ANY NON COMMERCIAL USE, DISTRIBUTION, AND REPRODUCTION IN ANY MEDIUM, PROVIDED THE ORIGINAL AUTHOR(S) AND SOURCE ARE CREDITED. SEE HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-NC-SA/3.0/LEGALCODE

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Water Alternatives http://www.water-alternatives.org/

ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Nathanial Matthews
ຜູ້ຈັດພິມ Water Alternatives
ປີຈັດພິມ 2012
ຈຳນວນໜ້າ 20
ຄຳສັບຫຼັກ water grabbing,energy development,political ecology
ວັນທີອັບໂຫຼດ August 22, 2017, 21:09 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 20, 2019, 04:14 (UTC)