ການແຕກຂອງເຂື່ອນຄັ້ງຮ້າຍແຮງ ນຳໄປສູ່ການທຳລາຍປ່າສະຫງວນ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຫົວຂໍ້ຂ່າວນີ້ ທົບທວນຜົນເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກການແຕກຂອງເຂື່ອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນປີ 2018 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດ, ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຊີວິດຕ້ຶອງໜີຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ບຸກລຸກເຂົ້າພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ, ລວມທັງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນທີ່ປ່າດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ
  • ໄພພິບັດ
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
  • ປ່າປ້ອງກັນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Chris Humphrey
ຜູ້ຈັດພິມ Mongabay
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ January 7, 2019, 08:07 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 13, 2019, 04:53 (UTC)