ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສີ່ເທົ່າໃນປີ 2020

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຂ່າວນີ້ ລາຍງານກ່ຽວກັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງລາວ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

© Associated Newspaper Ltd

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Daily Mail

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Reuters
ຜູ້ຈັດພິມ Daily Mail
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 1
ຄຳສັບຫຼັກ Battery of Southeast Asia
ວັນທີອັບໂຫຼດ August 4, 2017, 21:15 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 20, 2019, 08:51 (UTC)