ຕາຍໃນນ້ຳ: ບົດຮຽນຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຕົວແບບຂອງທະນາຄານໂລກໃນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2018, ສຳນັກພິມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປື້ມເຫຼັ້ມໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໃນປະເທດລາວ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຈາກປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການຍ້າຍພູມລຳເນົາ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການ, ແນວທາງຂອງທະນາຄານໂລກໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໂດຍລວມຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ. ເອກະສານສະບັບນີ້ ນຳສະເໜີຂໍ້ສະຫຼຸບ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຈາກປື້ມດັ່ງກ່າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - : Dead in the Water: Global Lessons from the World Bank's model Hydropower project in Laos

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ໄທ
ຫົວຂໍ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Bruce Shoemaker and William Robichaud
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 11
ວັນທີອັບໂຫຼດ March 5, 2019, 08:46 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 6, 2019, 07:35 (UTC)