ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ: ການນຳໃຊ້ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສະຫນອງຫລັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືແບບງ່າຍດາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ ລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂື່ອນ. ເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອເຊື່ອມສານການປະເມິນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ຮັດກຸມຂຶ້ນຕາມໃນວົງຈອນຂອງໂຄງການເຂົາເຈົ້າ. ເຮັດໃຫ້ສາມາດກຳນົດ ແລະ ຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງເພື່ອຫລີກເວັ້ນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຈຳແນກແກ່ເພດຍິງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Balancing the scales: Using gender impact assessment in hydropower development

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Oxfam Asia Regional Water Governance Program
ຜູ້ຈັດພິມ Oxfam Asia Regional Water Governance Program
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 71
ວັນທີອັບໂຫຼດ April 9, 2019, 04:54 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 4, 2019, 09:33 (UTC)