ພາບລວມໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເຖິງປີ 2017, ກໍຄືແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Bank
ຜູ້ຈັດພິມ World Bank
ປີຈັດພິມ 2017
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 09:29 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 9, 2019, 08:57 (UTC)