ແມ່ນ້ຳທີ່ສວຍງາມ -- ແລະ ການສ້າງເຂື່ອນ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂ່າວສານກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງດ້ານພະລັງານໃນທົ່ວໂລກ. ມັນສະແດງທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານຮູບແບບອື່ນ ນອກເໜືອຈາກພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ມັກມາພ້ອມກັບ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ພະລັງງານ
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) JEFF OPPERMAN, CHRIS WEBER AND DANIEL KAMMEN
ຜູ້ຈັດພິມ foreignpolicy.com
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ December 10, 2018, 06:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 13, 2019, 04:49 (UTC)