ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊຂະໝານ 3 ໃນ ລາວ: ເຫດດິນເຈື່ອນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນເດືອນທັນວາ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຫົວຂໍ້ຂ່າວນີ້ ສະແດງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ດິນເຈື່ອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊຂະໝານ 3 ໃນລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ໄພພິບັດ
  • ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Dave Petley
ຜູ້ຈັດພິມ The LANDSLIDE Blog
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ December 10, 2018, 06:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ December 13, 2019, 04:48 (UTC)