Skip to content

ຄູ່ມືແນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮວບຮວມບັນດາຫຼັກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍການລົງທືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ; ຫຼັກການລົງທຶນຈາກອາຊຽນ ແລະ ລະດັບສາກົນ; ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນການລົງທືນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເພື່ອສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານລາວ. ຄຳແນະນຳ ນີ້ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຄົບຖ້ວນເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທືນເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ຫລາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການລົງທືນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດແບບຍືນຍົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (3)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄູ່ມືແນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ ສປປລາວ [ພາສາອັງກິດ]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Case studies
ພາສາຂອງເອກະສານ
 • ອັງກິດ
 • ລາວ
ຫົວຂໍ້
 • ກະສິກຳ
 • ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
 • ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
 • ການຊ່ວຍເຫຼືອການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້
 • ການລົງທຶນ
 • ທີ່ດິນ
 • ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບ
 • ການຄ້າ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
 • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ລັດຖະບານ, ສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈຳລາວ: ໝູ່ບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS), ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແມ່ນ້ຳຂອງ, GIZ ລາວ, ອົງການ Helvetas ລາວ, ແລະ ຕົວແທນທຸລະກິດ (ບໍລິສັດ Lin Shui), ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 58
ຄຳສັບຫຼັກ customary tenure
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 6, 2021, 04:13 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 16, 2021, 05:01 (UTC)