Skip to content

ແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (ປີ 2021- 2025)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ເນື້ອໃນມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 11 ຂອງ​ພັກ, ພ້ອມ​ທັງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິບັດ​ມະຕິ​ຂອງ​ພັກ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນ​ການ 5 ປີ​ວາງ​ອອກ​ທິດ​ທາງ​ພື້ນ​ຖານ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຈຸດ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໃໝ່​ໃນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ. ແລະ ພັດທະນາ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້; ໂດຍສະເພາະແມ່ນ​ເພື່ອຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບການ​ສ້າງ​ບັນດາ​ປັດ​ໄຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ, ລະບົບ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ພື້ນຖານ​ດ້ານ​ວັດຖຸ, ເຕັກນິກ; ສືບຕໍ່ ຫັນເອົາການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ເປັນ​ວຽກ​ງານ​ໃຈກາງ​ຂອງ​ທົ່ວ​ພັກ ​ແລະ ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ, ​ສົມທົບ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ການ​ພັດທະນາ​ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະກອບ​ພື້ນຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ແລ້ວ​ເຊັ່ນ: ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (ປີ 2021-2025) [ພາສາອັງກິດ]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • National government
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ປີຈັດພິມ 2021
ຈຳນວນໜ້າ 137
ໝາຍເຫດ

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: https://laofab.org/document/view/5031

ເອກະສານອ້າງອີງສະເພາະ 9th_Five_socio-economic_development_plan.03.2021.pdf
ຄຳສັບຫຼັກ National agenda
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກຸມພາ 8, 2022, 08:13 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 18, 2022, 03:53 (UTC)