Skip to content

ວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສິບປີ (2016-2025)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ວິໄສທັດເຖິງປີ 2030 ແນໃສ່ໃຫ້ ສປປ ລາວກາຍເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບສູງກວ່າສະເລ່ຍ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານນະວັດຕະກຳ, ສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ; ມີເສົາຄຳແຫ່ງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຫັນສູ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ; ປະເທດເດີນຕາມເສັ້ນທາງເສດຖະກິດ ສັງຄົມນິຍົມ ຢ່າງເປັນລະບົບ; ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ; ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຍົກລະດັບ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ; ມີການປັບປຸງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການພັດທະນາລະຫວ່າງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ; ມີການປັບປຸງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ; ສິດຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ລະບົບການປົກຄອງ ໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍຕາມແນວທາງ 3 ສ້າງ; ມີການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການນຳໃຊ້ຍັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ; ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ; ປະເທດເດີນຕາມເສັ້ນທາງການລວມຕົວຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢ່າງຫ້າວຫັນ. ຍຸດທະສາດສິບປີນີ້ ມີການພິຈາລະນາ ຍຸດທະສາດສູ່ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ຍຸດທະສາດສຳລັບໄລຍະຂ້າມຜ່ານສູ່ການຫຼຸດພົ້ນຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາພາຍໃນ 2025.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Vision 2030 and Ten-year Socio-Economic Development Strategy (2016-2025)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • SDG1 No Poverty
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ministry of Planning and Investment
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Planning and Investment
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 44
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພະຈິກ 5, 2018, 08:26 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 13, 2019, 07:59 (UTC)