Skip to content

25 library_records found

ບົດຄວາມ: SDG1 No Poverty

Filter Results
 • Shifting Cultivation in Myanmar’s REDD+ Development: A review of three REDD+ program documents

  This report provides a review of shifting cultivation across three Myanmar REDD+ programme documents. The initial background study on drivers of deforestation concluded that...

 • ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ຜົນໄດ້ຮັບຕົ້ນຕໍຈາການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ2018-2019

  ການສ າຫຼວດການຊົມໃຊ້ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ (LECS) ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ 5 ປີເລີີ່ມແຕ່ປີ 1992/1993. ບົດສັງລວມຫຍໍໍ້ຜົນໄດ້ຮັບຕົົ້ນຕໍ ສະບັບນີົ້ ໄດ້ສະໜອງຂໍໍ້ມູນ ສະຖິຕິຄວາມທຸ...

 • Well begun but not yet done : progress and emerging challenges for poverty reduction in Vietnam

  This poverty assessment, presented in this book, takes a fresh look at the lives of poor men, women, and children and explores the constraints and opportunities they face in...

 • Vietnam 2035: Toward Prosperity, Creativity, Equity and Democracy

  The year 2015 marks 70 years since Vietnam’s Declaration of Independence, 40 years since Reunification, and just short of 30 years from the launch of Doi Moi, which catapulted...

 • ວິໄສທັດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສິບປີ (2016-2025)

  ວິໄສທັດເຖິງປີ 2030 ແນໃສ່ໃຫ້ ສປປ ລາວກາຍເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ມີລາຍຮັບສູງກວ່າສະເລ່ຍ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານນະວັດຕະກຳ, ສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ຍືນຍົງ; ມີເສົາຄຳແຫ່ງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລະບົ...

 • ສະຖິຕິທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການທົບທວນການຫຼຸດພົ້ນ ຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາປີ 2018 ຂອງ ສປປ ລາວ

  ເອກະສານສະບັບນີ້ ສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການບັນລຸເງື່ອນໄຂ ເພື່ອການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ສຸດ (LDC) ໃນປີ 2018.

 • ເປົ້າໝາຍທີ 1 - ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບທົ່ວໂລກ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ລວມທັງຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030.

 • ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1 - ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບທົ່ວໂລກ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ 1 ໃນປີ 2018, ເປົ້າໝາຍລວມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ.

 • ໂຄງການ Brand Lao- ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ

  ນີ້ແມ່ນບົດອະທິບາຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ Brand Lao- ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ, ເຊິ່ງແນໃສ່ກຳນົດຜະລິດຕະພັນລາວ ທີ່ມີທ່າແຮງສ້າງກຳໄລ ເພື່ອການສົ່ງອອກໃນຕະຫຼາດສາກົນ, ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ...

 • ເພື່ອການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາທີ່ສຸດ, ສປປ ລາວ ຕ້ອງຂ້າມຜ່ານຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ

  ບົດຂ່າວນີ້ ສະແດງສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດເດືອນຕຸລາ 2018, ກ່ຽວກັບການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາທີ່ສຸດ.

 • ໂຄງການຂະແໜງກໍ່ສ້າງທາງ ສປປ ລາວ II [NDF C92/C93]

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄງການຂະແໜງກໍ່ສ້າງທາງ ສປປ ລາວ II ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຍົກລະດັບການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ຢູ່ແຂວງເປົ້າໝາຍໃນ ສປປ ລາວ.

 • ການເງິນຈຸນລະພາກໃນລາວ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງການພັດທະນາການເງິນຈຸນລະພາກໃນລາວ ແຕ່ຊຸມປີ 1990 ກໍຄືຍຸດທະສາດໃນອະນາຄົດ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

 • ສປປ ລາວ SDG 1- ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

  ນີ້ແມ່ນໜ້າເວັບທາງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງສະແດງຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) 1 ໃນ ສປປ ລາວ.

 • ສປປ ລາວ SDG 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ SDG1.

 • ຄວາທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສົມທຽບຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກໃນບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

 • ຂອບນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ

  ເອກະສານສະບັບນີ້ ແມ່ນຂອບໂຄງສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ (EGEF) ສຳລັບໂຄງການຫັນເອົາການກະສິກຳໄປສູ່ການຄ້າ (ACP) ໃນລາວ ເຊິ່ງກະກຽມຂຶ້ນໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍຜ່ານກົ...

 • ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ດັດປັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂລກ (SDGs) ແລະ ລວມເຂົ້າເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ...

 • SDG Goals

  Contains archived webpages for the SDGs. Archives were taken on June 4, 2019.

 • Chapter 8 Vietnam - A Widening Poverty Gap for Ethnic Minorities (Excerpt from book: Indigenous Peoples, Poverty and Development)

  Vietnam has one of the fastest economic growth rates in the world in recent years. However, ethnic groups in this country may not equally share the benefit of this wealth...

 • The State of Social Protection in ASEAN at the Dawn of Integration

  The study provides an overview of the social protection situation in each of the ten ASEAN Member States, using the framework of the four Guarantees adopted in 2012 under the...

You can also access this registry using the API (see API Docs).