Skip to content

ໂຄງການລະຫວ່າງອົງກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ (UNIAP) ໄລຍະ III [2007-2013]

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແບ່ງເປັນສີ່ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຄື ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການວາງມາດຕະຖານ; ການສົ່ງເສີມການວາງໂຄງການ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຕົວຈິງ; ການປະສານງານ ແລະ ການພົວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃໝ່; ແລະ ການຍົກບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເຕີມເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ. ແຕ່ລະພາກມີການສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບເພື່ອພິຈາລະນາ ສຳລັບຊຸມຊົນຕ້ານການຄ້າມະນຸດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເພື່ອການວາງໂຄງການໃນອະນາຄົດ ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼັງປີ 2013.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) Phase III [2007-2013]

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການຄ້າມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNIAP
ຜູ້ຈັດພິມ UNIAP
ປີຈັດພິມ 2013
ຈຳນວນໜ້າ 63
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 26, 2019, 06:51 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 28, 2019, 09:14 (UTC)