Skip to content

68 library_records found

ບົດຄວາມ: Human trafficking

Filter Results
 • Trafficking in Persons Report: July 2022

  This is a report on human trafficking as of July 2022 by the US Department of State. This year’s country narratives prioritize integrating an equity-based approach, including by...

 • ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ 2019

  ນີ້ແມ່ນບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ 2019 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ

 • ການສຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານການສົ່ງກັບ ແລະ ຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດທີ່ເປັນຄົນລາວ ທີ່ຖືກສົ່ົງກັບຈາກປະເທດໄທ ໄລຍະປີ 2015-2017

  ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຊາອານະຈັກໄທໄດ້ເອົາວຽກງານກັບຄືນສ ່ສັງຄົມຂອງຜ ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດເປັນວຽກບ ລິມະສິດ ເຊິີ່ງເປັນວຽກງານໜຶີ່ງທີ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ກາ...

 • Thailand’s Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry

  This report builds on over three years of in-depth research and field investigations to first expose abuse and then critically assess claims that slavery and 'pirate' fishing in...

 • Burma and Transnational Crime

  Report by the Congressional Research Service on transnational organized crime in Burma (Myanmar). Transnational crime in Burma bears upon U.S. interests as it threatens regional...

 • ດັດສະນີຂ້າທາດໂລກ 2016

  ບົດລາຍງານນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດອັນດັບປະເທດລາວ ກໍຄືປະເທດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບດັດສະນີຂ້າທາດໂລກ, ກໍຄືປັດໄຈທີ່ອະທິບາຍການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວ.

 • ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ ECPAT: ສປປ ລາວ

  ບົດສະຫຼຸບສັງລວມສະບັບນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ, ແຜນແຫ່ງຊາດເພື່ອການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການດຳເນີນການຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

 • ດັດສະນີຂ້າທາດໂລກ 2018

  ບົດລາຍງານນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດອັນດັບປະເທດລາວ ກໍຄືປະເທດຕ່າງໆ ໃນດັດສະນີຂ້າທາດໂລກ, ກໍຄືປັດໄຈສຳລັບອະທິບາຍການຈັດອັນດັບດັ່ງກ່າວ.

 • ບົດລາຍງານໂລກ ວ່າດ້ວຍການຄ້າມະນຸດ

  ບົດລາຍງານນີ້ ແມ່ນການປະເມີນທົ່ວໂລກຄັ້ງທຳອິດ ໃນຂອບເຂດການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການປະຕິບັດການເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

 • ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດ 2018

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະຫຼຸບສະຖານະການການຄ້າມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ. ໃຫ້ການສັງລວມວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສາມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອຈັດການກັບການຄ້າມະນຸດ ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ ແລະ ວິທີທີ່ລັດຖະບານ...

 • ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

  ໃບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ ເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການເພື່ອສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຂອງຄະນະກຳມາທິການວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ມັນສະແດງຂໍ້ມູນຄຳນິຍາມການຄ້າມະນຸດ, ພັນທະຂອງລັດຖະບານ ກໍຄືການຈັດຕັ້...

 • ການຄ້າມະນຸດຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ສູ່ປະເທດໄທ

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງສະພາບການຄ້າມະນຸດໃນກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງລວມມີການສັງເກດການ ແລະ ວິທີການແຊກແຊງ.

 • ລາວຍັງຄົງເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມສະຖານະການກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັງສະຖິຕິ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.

 • ມູນນິທິແສງສະຫວ່າງ - ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມກ່ຽວກັບວຽກງານຕາມປົກກະຕິ ຂອງມູນນິທິແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຍຶງທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ.

 • ຝັນສະຫຼາຍ - ໜຶ່ງເລື່ອງລາວຂອງແຮງງານທີ່ຖືກຂູດຮີດ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງເລື່ອງລາວຂອງ R-sone ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈາກການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຖືກສົ່ງຕົວໄປປະເທດໄທ, ເພື່ອສະແດງສະພາບການກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນລາວ.

 • ທ່າອ່ຽງເລື່ອງການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດ: ສປປ ລາວ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງດ້ານການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຜະເຊີນ ໃນ ສປປ ລາວ.

 • ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດໃນລາວ ປີ 2017

  ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມສະຖານະການປະຈຸບັນ (2017) ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນລາວ, ກໍຄືຄຳແນະນຳ ແລະ ສະຖານະ ການດຳເນີນຄະດີ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ ໃນປະເທດລາວ.

 • ບົດລາຍງານການຄ້າມະນຸດໃນລາວ ປີ 2013

  ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມສະຖານະການປະຈຸບັນ (2013) ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດໃນລາວ, ກໍຄືຄຳແນະນຳ ແລະ ສະຖານະ ການດຳເນີນຄະດີ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ ໃນປະເທດລາວ.

 • ການວິເຄາະສະຖານະການໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ “ການລົງທຶນໃນໄວໜຸ່ມ ແມ່ນການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ”

  ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງ.

 • ໂຄງການລະຫວ່າງອົງກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ (UNIAP) ໄລຍະ III [2007-2013]

  ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແບ່ງເປັນສີ່ຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຄື ການສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ການວາງມາດຕະຖານ; ການສົ່ງເສີມການວາງໂຄງການ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍ ໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານຕົວຈິງ; ການປະສານງານ ແລະ ການພົວພັນກັບຄູ່...

You can also access this registry using the API (see API Docs).