Skip to content

ການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ດັດປັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂລກ (SDGs) ແລະ ລວມເຂົ້າເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ນອກນີ້ ມັນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ (MDGs) ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ. ການລວມຂະບວນການວາງແຜນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າກັບການລິເລີ່ມ SDG ແລະ ແຜນວາລະ 2030 ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການລວມແຜນວາລະ SDG ເຂົ້າກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2016-20.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Tracking progress towards National Development Goals and Sustainable Development Goals

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Development policy and administration
  • SDG1 No Poverty
  • SDG2 Zero Hunger
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

No access or use constraints specified

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

United Nations Development Programme Lane Xang Avenue P.O. Box 345 Vientiane, Lao PDR Email: info.la@undp.org Tel: +856 (0) 21 267 777 Fax: +856 (0) 21 267 799

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) The United Nations in Lao PDR
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane, Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ The United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 290
ຄຳສັບຫຼັກ Monitoring and Evaluation,Data,Least Developed Country Graduation
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 6, 2018, 04:13 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 20, 2019, 09:34 (UTC)