Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 1 ມີນາ 2021
Created 1 ມີນາ 2021
ຮູບແບບເອກະສານ PDF
ການອະນຸຍາດ License not specified
ຊື່ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວເຖິງປີ 2030 (ສະບັບພາສາລາວ)
ລາຍລະອຽດ
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
  • ລາວ