Skip to content

ການວິເຄາະສະຖານະການໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ “ການລົງທຶນໃນໄວໜຸ່ມ ແມ່ນການລົງທຶນເພື່ອອະນາຄົດ”

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Adolescent and Youth Situation Analysis Lao People’s Democratic Republic

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ
  • ຄອບຄົວ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
  • ການຄ້າມະນຸດ
  • ແຮງງານ
  • ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Lao People’s Revolutionary Youth Union, LYU, Lao PDR Phonthan Road Vientiane capital, Lao PDR P.O.Box 736 www.saonoulao.org.la

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Lao People’s Revolutionary Youth Union
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ Lao People’s Revolutionary Youth Union
ປີຈັດພິມ 2014
ຈຳນວນໜ້າ 110
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 24, 2018, 04:36 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 28, 2019, 09:19 (UTC)