Skip to content

112 library_records found

ບົດຄວາມ: Aid and development

Filter Results
 • ODA attraction: Looking at the past, orienting to the future

  Official development assistance (ODA) has helped Vietnam to build the foundation to attract other resources in the country's construction over the past 20 years. But the...

 • Plan to attract, manage and use ODA capital and preferential loans in the period of 2016-2020

  On June 21, 2016, the An Giang provincial People's Committee issued the Plan No 312/KH-UBND on attracting, managing and using ODA capital and preferential loans in the period of...

 • Development Finance for SDGs in middle income Vietnam

  This study contributes to a better understanding of the role that development finance sources played in recent years. It also identifies opportunities and challenges of...

 • National Support Assessment Report in Viet Nam

  This assessment research was conducted with the purpose to reviewing Japan's overall policy on assistance to Viet Nam, including the National Support Policy to Vietnam, 2004 and...

 • Improve the efficiency of ODA use

  The article is posted on the Ministry of Finance's Web Portal, analyzes the current status and points out the limitations in disbursement, management and use of ODA in Vietnam....

 • On stony ground: A look into social land concessions

  LICADHO​ looks​ into​ "Land​ Allocation​ for​ Social​ and​ Economic​ Development​ (LASED)",​ a $13 million project which​ is​ supported​ by​ the​ World​ Bank​ and​ Deutsche​...

 • Millennium Development Goals Indicators

  An overview of the Millennium Development Goals and the associated indicators for each goal.

 • ພິຈາລະນາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນອົງການ INGOs ລາວ

  The aim of this study is to understand how local leadership development is operationalised in the INGO sector in the social context of Laos. Until recently, leadership has been...

 • ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້

  ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍທີມງານທີ່ນໍາໂດຍ James Mayers ຂອງສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມແລະການພັດທະນາສາກົນ (IIED) ໂດຍມີການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Fra...

 • REDD + ຢູ່ຖະຫນົນຫົນທາງການເລືອກແລະການແລກປ່ຽນສໍາລັບປີ 2015-2020 ໃນລາວ

  ການສຶກສານີ້ໄດ້ພິຈາລະນາທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນແລະການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມ ພະຍາຍາມໃນປະຈຸບັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຂຸດຂົມແລະການຫຼຸດລົງຂອງປ່າໄມ້ (REDD +) ໃນລາວ.

 • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍໂຄງການປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ໂຄງການ ຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SUFORD)yshe

  ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍໂຄງການປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ໂຄງການ ຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SUFORD)

 • ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນ.

  ດຳລັດສະບັບນີ້ ວ່າງອອກເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳອະທິບາຍເນື້ອໃນຂອງບາງມາດຕາ ທີ່ເຫັນວ່າຈຳເປັນໃຫ້ລາຍລະອຽດແຈ້ງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທືນໄດ້ງ່າຍ, ຊັດເຈນ ແລະ ຮ...

 • ຕົວແບບທຸລະກິດສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງກະສິກຳໃນລາວ

  ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປລາວຫລືລາວ) ແມ່ນປະເທດກໍາປູເຈຍທີ່ມີ ຊາຍແດນຕິດຊາຍແດນຕິດກັບກໍາປູເຈຍ, ຈີນ, ມຽນມາ, ໄທແລະຫວຽດນາມ.

 • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເລກທີ08/ສພຊ26ພະຈິກ 2009

  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເລກທີ08/ສພຊ26ພະຈິກ 2009

 • National Voluntary Presentation (NVP) For the Annual Ministerial Review (AMR) at ECOSOC 2014 on the theme “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future”

  The Millennium Development Goals (MDGs) are the targets set by the United Nations in 2000 to improve the living quality of people by addressing hunger, poverty and inequality,...

 • Presentation: Seventh national socio-economic development plan

  Presentation given on the introduction of the seventh national development plan and the progress and results of the sixth development.

 • Renewable Energy Technology in Asia Project Implementation in Lao PDR

  United Nations case study review of the Asia Project's investment in renewable energy development in Laos.

 • ‘Lao PDR Country Report’ in Kimura, S. and P. Han (eds.) in Energy Outlook and Energy Saving Potential in East Asia 2016

  General overview of economic policies and energy information in regards to Lao policy.

 • ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄັງເງີນແຫ່ງຊາດ

  ດຳລັດສະບັບນີ້ກຳນົດຫຼັກການ ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານ ແລະການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລວມສູນທຸກແຫຼ່ງເງິນຂອງລັດ ເຂົ້າໃນຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກວກກາຄວາມຖືກ...

 • ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຫນ່ວຍງານເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອໃນ ສ ປ ປ ລາວ

  ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ບາງຈຸດທີ່ອ່ອນໄຫວຂອງປະເທດລາວໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ, ສະຖານະການທົ່ວໄປຍັງມີຄວາມກັງວົນຫລາຍ.

You can also access this registry using the API (see API Docs).