Skip to content

Millennium Development Goals Indicators

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

An overview of the Millennium Development Goals and the associated indicators for each goal.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Development policy and administration
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations Development Organization
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ປີຈັດພິມ 2008
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 03:44 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 19, 2018, 03:39 (UTC)