Renewable Energy Technology in Asia Project Implementation in Lao PDR

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

United Nations case study review of the Asia Project's investment in renewable energy development in Laos.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Renewable Energy Technology in Asia Project Implementation in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນ
  • ສະຫະປະຊາຊາດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2001
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Technology Research Institute, Science Technology and Environment Agency
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ປີຈັດພິມ 2001
ຈຳນວນໜ້າ 5
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 09:19 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 24, 2018, 14:23 (UTC)