‘Lao PDR Country Report’ in Kimura, S. and P. Han (eds.) in Energy Outlook and Energy Saving Potential in East Asia 2016

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

General overview of economic policies and energy information in regards to Lao policy.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ‘Lao PDR Country Report’ in Kimura, S. and P. Han (eds.) in Energy Outlook and Energy Saving Potential in East Asia 2016

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານພະລັງງານ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2016
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Kouphokham, K.
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Indonesia
ຜູ້ຈັດພິມ Economic Research Institute for ASEAN and Southeast Asia
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 22
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 18, 2018, 08:44 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 24, 2018, 08:17 (UTC)