Skip to content

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຮັບຮອງການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານເພື່ອການປູກຝັງ (ປີ 2019)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຄຳແນະນຳ ສະບັບນີ້ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຄວບຄຸມແລະກິດຈະການສຳປະທານຢູ່ໃນສປປລາວ ແລະ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາການອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານເພື່ອປູຝັງ. ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດຫຼືທີ່ດິນຂອງພົນລະເມືອງລາວເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງນັກລົງທຶນ, ລັດ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຄົງທີ່ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຕາມທິດສີຂຽວແລະຍືນຍົງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຮັບຮອງການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄູ້ມຄອງທີ່ດິນເພື່ອການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອປູກຝັງ, ປີ 2019 [ພາສາລາວ]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ #0457/ກຜທ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ກະຊວງໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ຄຳສັ່ງແນະນຳ
ຫົວຂໍ້
  • Economic land concessions and plantations
  • Land policy and administration
  • Social land concessions
ສັນຍາລິຂະສິດ

No license given

ລິຂະສິດ No
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 27 ກຸມພາ 2019
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 27 ກຸມພາ 2019
ເອກະສານອ້າງອີງ The Instruction On Investment Approval and Land Management Mechanism For Leasing or Concession to Cultivate Crops (2019), No. 0457/MPI
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ https://laolandinfo.org/en/legislations/
ຄຳສັບຫຼັກ land management
ວັນທີອັບໂຫຼດ ສິງຫາ 19, 2021, 05:34 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ຕຸລາ 20, 2021, 07:40 (UTC)