Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 19 ສິງຫາ 2021
Created 19 ສິງຫາ 2021
ຮູບແບບເອກະສານ PDF
ການອະນຸຍາດ License not specified
ຊື່ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຮັບຮອງການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄູ້ມຄອງທີ່ດິນເພື່ອການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອປູກຝັງ, ປີ 2019 [ພາສາລາວ]
ລາຍລະອຽດ

ຄຳແນະນຳ ສະບັບນີ້ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຄວບຄຸມແລະກິດຈະການສຳປະທານຢູ່ໃນສປປລາວ ແລະ ເພື່ອກຳນົດຫຼັກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາການອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນເພື່ອໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານເພື່ອປູຝັງ. ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງລັດຫຼືທີ່ດິນຂອງພົນລະເມືອງລາວເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງປອດໄພແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງນັກລົງທຶນ, ລັດ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ປະຊາຊົນ, ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຄົງທີ່ຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຕາມທິດສີຂຽວແລະຍືນຍົງ.

ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
  • ລາວ