Skip to content

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016–2020) “NSEDP 8” ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມພັກຄັ້ງທີ 10 ແລະ ຍັງເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ຈາກການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຄັ້ງກ່ອນ. ແຜນພັດທະນາຊຸດນີ້ ຍັງສະທ້ອນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຖິງປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030 ເພື່ອເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງພື້ນຖານໃໝ່ ສູ່ການຫຼຸດພົ້ນຈາກສະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງເຖິງສູງ ພາຍໃນປີ 2030. ດັ່ງນັ້ນ ແຜນ NSEDP 8 ສະບັບນີ້ ຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນ ເປັນສູນກາງເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມທິດຊີ້ນຳໃໝ່ຂອງພັກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຊື່ຫຍໍ້ (ຊື່ອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຊື້ຫຼັກ) 8th NSEDP
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Sustainable Development Goals
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ No
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

There are no known issues with access and use constraints.

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

UNDP Lao PDR Office of the Resident Coordinator UN House, Lane Xang Avenue, PO Box 345, Vientiane, Lao PDR

Tel: +856 (21) 267 777 Fax: +856 (21) 267 799 E-mail: oneun-info.la(at)one.un.org

ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNDP and the Ministry of Planning and Investment
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane, Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ UNDP and the Ministry of Planning and Investment
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 204
ໝາຍເຫດ

Source: http://www.la.one.un.org/media-center/publications/258-8th-five-year-national-socio-economic-development-plan-2016-2020

ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 12, 2018, 12:56 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 29, 2019, 07:56 (UTC)