Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 12 ເມສາ 2018
Created 12 ເມສາ 2018
ຮູບແບບເອກະສານ PDF
ການອະນຸຍາດ Creative Commons Attribution
ຊື່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)
ລາຍລະອຽດ
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
  • ອັງກິດ