Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 5 ມິຖຸນາ 2019
Created 5 ມິຖຸນາ 2019
ຮູບແບບເອກະສານ PDF
ການອະນຸຍາດ Creative Commons Attribution
ຊື່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ VIII
ລາຍລະອຽດ
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
  • ລາວ