Skip to content

ຂໍ້ມູນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກຈີນ ໃນສາມຂົງເຂດນິເວດວິທະຍາ, ລະດັບ 1, ຮຸ່ນທີ 1.01

AidData

        
ກຳລັງໂຫຼດ...

Additional Info

Field Value
ລາຍລະອຽດ

AidData

ຊື່ທາງພູມສາດ
  • ກຳປູເຈຍ
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
  • ມຽນມາ
  • ໄທ
  • ຫວຽດນາມ
CSV Resource id c0a8fd00-8934-486b-af0a-55bc4693d855
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 8, 2019, 14:03 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 19, 2022, 09:29 (UTC)