74 library_records found

ບົດຄວາມ: Hydropower dams

Filter Results
 • Laos to build Don Sahong dam (thanks to Chinese help)

  The Laotian government officially announces the construction of the dam. Once completed, it will likely affect the lives of at least 60 million people, damaging crops and...

 • Regulatory Shortcomings Open the Way to More Dams on the Mekong

  Plans for more dams along the Mekong are causing concern among environmentalists and pressure groups. But the body tasked with overseeing such projects has limited powers to...

 • ແຜນແມ່ບົດກ່ຽວກັບພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແບບຍືນຍົງ ສຳລັບອ່າງໂຕ່ງເຊກອງ ສປປລາວ

  ແຜນແມ່ບົດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າມໍລະດົກທຳມະຊາດ ແລະ ທີມຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານລາວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາພ...

 • National sector review 2003: Hydropower

  Cambodia is one of the south-east Asian countries that is rich in water resources. According to the latest preliminary study, the total hydropower potential of the country is...

 • Exec Summary - Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower Sector

  မှနြှာန ိုငငြံ ရအောားလွှပစြဈထိုတလြိုပရြေားကဏျဍသညြ ှှံှေ့ပှ ှုားရေားအရကာငအြထညရြှာြှှု ကနဦားအဆငြ့တြှငသြာ ရှ ရန ရသားသညြ့အြတှကြ လွှပစြဈထိုတလြိုပြှှုက ို ပတဝြနြားက ငြ နှငြ့ြ...

 • Exec Summary - Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower Sector

  The Myanmar hydropower sector, in the early stages of development, has the opportunity to develop sustainably by balancing electricity generation with environmental and social...

 • ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ ໜ້າຜິດຫວັງ ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ Council Study ຂອງ MRC ຕໍ່ຜົນກະທົບແຜນງານການພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ

  ໃນບົດສັງລວມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບເອົາບັນດາໃຈຄວາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການການສຶກສາ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ ຕໍ່ກັບ Council Study ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການພັດທະນາເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ...

 • Launching Lower Sesan II Hydropower Dam

  The article, from the Office of the Council of Ministers, is about the Prime Minister of Cambodia launching the Lower Sesan II Hydropower Dam.

 • ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງໜີ້ສິນ: ວິທີການພິຈາລະນາຄວາມສ່ຽງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວຂອງສະຖາບັນການເງິນ

  ການແຕກຂອງສັນເຂື່ອນ D ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018 ເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຫັນມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໄພທີ່ມາຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ບົດຄົ...

 • ລະບົບນິເວດການເມືອງຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ “ທີ່ມີການປະຕິບັດດີທີ່ສຸດ” ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມບໍ່ຍຸດຕິທຳດ້ານໂຄງສ້າງ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນໄລຍະຍາວ ຫຼືບໍ່?

  ພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວກຳລັງມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງໄວວາ ຜ່ານໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໃນທີ່ນີ້ ຈະເວົ້າເຖິງການພັດທະນາພະລັງງານທາງນ້ຳ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການປ່ຽນແ...

 • Dodgy deal: Lower Sesan 2 dam project

  Located on the Sesan River, just below the confluence of the Srepok River in Cambodia's Stung Treng Province Province, the large 420MW, $816 million Lower Sesan 2 hydropower dam...

 • Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA)

  This publication describes the Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) undertaken by MRC member countries for certain projects related to water use...

 • Lower Sesan 2 hydro project EIA review

  The purpose of this review is to provide comments on the adequacy of the EIA for decision making by the Ministry of Environment (MoE) as well as the Electricity Authority of...

 • Hydro CDM hall of shame

  The Clean Development Mechanism (CDM) is meant to catalyze climate-friendly and sustainable projects in low-income countries. In Cambodia, despite a lack of sufficient...

 • Final presentation of Cambodia Prek Liang I-II hydropower projects

  This screen shot demonstrates the final presentation about the hydropower dam project which will be developed at Prek Liang and surrounding areas, about 400 Km away from Phnom...

 • ບັນດາທ່າແຮງທີ່ຈຳຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ

  ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ຕໍ່ກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງຕົວແທນຂອງລັດຖະບານໄດ້ກ່າວເຖິງເຫດຜົນ ຄວາມສຳຄັນຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສ ປ ປ...

 • ພະລັງງານໄຟຟ້າ: ພະລັງງານໄຟຟ້າ: ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກໃນລາວ - ບົດລາຍງານຂອງສາກົນ

  ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ການພັດທະນາເຂື້ອນໄຟຟ້າໄຟຟ້ານ້ໍາທີ່ມີສ້າງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສ ປ ...

 • ປະຊາຊົນ ແລະ ແມ່ນຳ້ຂອງພວກເຂົາ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ: ການຂຽນບົດກ່ຽວກັບນຳ້ເຊບັ້ງໄຟ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ

  ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າສາມາດຖືກອອກແບບ ແລະ ປະຕິບັດເພື່ອສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍືນຍົງຜ່ານການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອ...

 • ການພົວພັນກັບທໍາມະຊາດແລະສັງຄົມ: ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ໍາເທີນ 2 ແລະເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າລາວ - ໄທປີ 2015

  ບົດຄວາມນີ້ອາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອການຄົ້ນຄວ້າ, ການສອນ, ແລະ ການສຶກສາພາກເອກະຊົນ. ການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼືລະບົບ, ການແຈກຢາຍຄືນໃຫມ່, ການຂາຍຄືນ, ການກູ້ຢືມເງິນ, ການອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ການອະນຸຍາດ, ...

 • ເຄື່ອງມືສໍາລັບການເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ.

  ເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດນະໂຍບາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ໂປດເຕີຫຼືປ້າຍໂຄສະນາ; ຄະນະກໍາມະການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນແລະຝຶກອົບຮົມ (ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາ ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ), 4 ສະມາຊິກໃນແຕ່ລະ...

You can also access this registry using the API (see API Docs).