Skip to content

ການພັດທະນາພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີສິດທຶ, ການຍິນກ່ອນ ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ

ຈັດພິມໂດຍ: Asian Indigenous Peoples Pact (AIPP)

The Sunuwar Welfare Society (SWS) ຕ້ອງການສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຂຸມຊົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຊົນເຜົາ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ການພັດທະນາພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີສິດທຶ, ການຍິນກ່ອນ ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Hydropower dams
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນເວລາດາວໂຫຼດ

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 108 Moo 5 Tambon Sanpranate Amphur Sansai Chiang Mai 50210, Thailand Tel:+66 (53) 380168 Fax:+66 (53) 380752 Email:aippmail@aippnet.org Website:www.aippnet.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ກຸງເທບ
ຜູ້ຈັດພິມ Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
ຈຳນວນໜ້າ 41
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 17, 2018, 09:27 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 7, 2020, 00:11 (UTC)