97 library_records found

ບົດຄວາມ: Aid and development

Filter Results
 • Data for Development: The Road Ahead

  This report is the result of the Data, Artificial Intelligence and Society workshop that took place in Montevideo, Uruguay in March 2020 and was co-hosted by ILDA and IDRC. The...

 • Asian Development Bank and Thailand: Factsheet

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ການພັດທະນາພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີສິດທຶ, ການຍິນກ່ອນ ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ

  The Sunuwar Welfare Society (SWS) ຕ້ອງການສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຂຸມຊົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ...

 • Support to the implementation of the Resolution 80/NQ-CP on directions of sustainable poverty reduction 2011-2020 and the National Targeted Program on Sustainable Poverty Reduction 2012-2016

  This is a web archived for UNDP's support to the implementation of the Resolution 80/NQ-CP on directions of sustainable poverty reduction 2011-2020 and the National Targeted...

 • IFAD Committed to Continuing Partnership with Vietnam to Reduce Poverty

  This is a web archived describing International Fund for Agricultural Development's 25 years in partnership with Vietnam in combating poverty and its commitment in the years to...

 • New World Bank Financing to Bolster Vietnam's Efforts to Spur Rural Development

  This is an archived webpage describing a media release on Worldbank's $153 million in concessional financing to support Vietnam’s National Target Programs (NTPs) for rural...

 • Measuring Capacity

  What is the measure of capacity? This paper on Measuring Capacity attempts to help development practitioners unbundle this question. First, by defining the starting point: an...

 • Readiness of Myanmar’s Official Statistics for the Sustainable Development Goals: Joint data assessment by the Central Statistical Organization and UNDP

  This report examines the availability of data necessary to measure all indicators within the SDG framework. The approach of this data assessment, generally speaking, is to...

 • Asian Development Bank and Myanmar factsheet

  Updated yearly, this fact sheet provides social and economic indicators on Myanmar as well as concise information on the Asian Development Bank's operations in the country and...

 • ຂອບການຮ່ວມມື ສປປ ລາວ - ສະຫະປະຊາຊາດ (2017-2021)

  ຂອບການຮ່ວມມື ສປປ ລາວ - ສະຫະປະຊາຊາດ (UNPF) ສະບັບນີ້ ກຳນົດພັນທະຮ່ວມຂອງທີມງານປະຈຳປະເທດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ເຮັດວຽກຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ດີທີ່ສຸ...

 • ການປະເມີນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

  ນີ້ແມ່ນການປະເມີນຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນຂະແໜງພະລັງງານຂອງລາວ.

 • ຈາກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ ສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

  ບົດຄວາມນີ້ ໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂ້າມຜ່ານຈາກ MDGs ເຖິງ SDGs, ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.

 • ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 2016: ຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ

  ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມທ່າອ່ຽງການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ພາຍໃຕ້ຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 2012-2016, ກໍຄືສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ. ນອກນີ້ ຍ...

 • ສປປ ລາວ ການລະດົມຊຸມຊົນບັນດາເຜົ່າເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ

  ໜ້າເວັບນີ້ສະແດງຂໍ້ມູນສັງລວມກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

 • ບົດສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ: “ພວກເຮົາອາດທຸກຍາກ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕາບອດ”

  ນີ້ແມ່ນບົດສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຖະແຫຼງການຂອງ ສຈ ຟິລິບ ອາວສ໌ຕັນ, ທູດພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ເນື່ອງໃນການຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 18-28 ມີນາ...

 • ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

  ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016–2020) “NSEDP 8” ແມ່ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມພັກຄັ້ງທີ 10 ແລະ ຍັງເນັ້ນໃສ່ຂົງເຂດວຽກງານ ທີ່ຕ້ອງສືບຕໍ່ຈາກການປະຕິບັດແຜນພັດທະ...

 • ASEAN Statistical Report on Millennium Development Goals 2017

  The adoption of the Joint Declaration on the Attainment of the Millennium Development Goals (MDGs) at the 14th ASEAN Summit in 2009 signi ed the ASEAN Leaders’ commitment to end...

 • ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ລາວ

  ເອກະສານນີ້ ໃຫ້ຂໍ້ມູນສັງລວມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ປີ 2010-2014.

 • Paradigm Trap: The Development Establisments Embrace of Myanmar and How to Break Loose

  Is it possible for Myanmar to take a path to sustainable development that would avoid the pitfalls of the orthodox development paradigm? This report argues that this is not only...

 • ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ (FAIR) ປີງົບປະມານ 2015/16

  ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ (FAIR) ວິເຄາະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບ ປີງົບປະມານ 2015/16. ການຕິດຕາມ ແລະ ...

You can also access this registry using the API (see API Docs).