Skip to content

Public investment programme 3-year rolling 2010-2012

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Cambodia

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (4)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Public investment programme 3 Years rolling 2010 - 2012

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Aid and development
  • Budget
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ກຳປູເຈຍ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Ministry of Planning.

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Cambodia. Ministry of Planning
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Phnom Penh
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Planning
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ ii, 75 p
ໝາຍເຫດ

tables

ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 14, 2015, 22:14 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 23, 2022, 08:39 (UTC)